Mitä on viety maaliin?

Kehittäminen on Espoossa jatkuvaa. Luomme uutta, mutta pyrimme myös oppimaan jo tehdystä. 

Tällä sivulla esittelemme keskeisiä projekteja, jotka olemme vieneet maaliin ja joita sekä Espoon kaupunki että muut kunnat voivat hyödyntää kehittäessään omaa toimintaansa aiempaa asiakaslähtöisemmäksi, osallistavammaksi ja tehokkaammaksi.

 

Koulujen ja yritysten yhteiskehittäminen

Koululaisia

Espoon kaupunki on avannut koulunsa kehittämisalustoiksi yrityksille ja yhteisöille. Tämä tarkoittaa, että opettajat ja oppilaat osallistuvat uusien tuotteiden ja palvelujen testaamiseen ja kehittämiseen. Toimintaa kutsutaan lyhenteellä KYKY, joka tulee nimestä Koulujen ja yritysten kiihdytetty yhteiskehittäminen, ja sen periaatteet on tiivistetty KYKY Living Lab -käsikirjaan.

Suurin osa KYKY-toiminnassa kehitetyistä tuotteista hyödyntää digitalisaatiota oppimisen tukena. KYKY-toiminta varmistaakin, että oppiminen ja opetus uudistuvat ja pysyvät digikehityksen kärjessä. Samalla oppilaat oppivat tuotekehitystä, innovointia ja yritystoimintaa, jotka ovat valtteja tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Lähtökohtana on, että jokainen oppilaan tai opettajan kehitysidea on mahdollinen liiketoimintaidea. Kokeilualustana toimiminen on kouluille turvallista, koska kaupunki on luonut toiminnalle selkeät pelisäännöt ja sopimusmallit.

Yritykset puolestaan saavat KYKY-toiminnassa käyttäjäpalautetta aikaisessa tuotekehitysvaiheessa, mikä parantaa työn tuottavuutta ja tuotteen laatua – säästää aikaa ja rahaa.

KYKY-toiminta on jo synnyttänyt Espooseen uutta elinvoimaa uusien palvelujen, liiketoiminnan ja työpaikkojen muodossa. Toimintaan osallistuvat yritykset saavat Espoon kaupungilta referenssin, joka on kasvattanut tuotteiden markkina-arvoa ja siivittänyt useita yrityksiä kansainvälisille markkinoille.

KYKY-toiminta alkoi Espoon suomenkielisestä opetuksesta. Nykyisin siinä ovat mukana myös kaupungin varhaiskasvatus, ruotsinkielinen opetus ja varhaiskasvatus sekä Ison Omenan palvelutori. Myös Turku, Oulu ja Helsinki ovat ottamassa Espoossa kehityn toimintatavan käyttöönsä. Kiinnostuksensa ovat ilmaisseet myös kymmenen muuta kaupunkia sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus.

Yhteyshenkilöt: Katja Hagman, katja.m.hagman@espoo.fi ja Minna Kukkonen, minna.a.kukkonen@espoo.fi

6Aika Espoossa

6Aika-logot

 

Asiakastuen keskittäminen

Sähköinen asiointi

Espoon kaupunki on luonut käytännönläheisen toimintamallin, jonka avulla sähköisen asioinnin asiakastukea voidaan keskittää. Samalla kehitettiin viitekehys eli kuvattiin edellytykset ja työkalut, joiden avulla asiakastukea voidaan keskittää myös muualla.

Avainrooli oli toimintamallin pilotoimisella eli käytännön testaamisella. Pilotissa sosiaali- ja terveystoimen kolmen sähköisen asiointipalvelun asiakastuki siirrettiin yhteispalvelupisteeseen luotuun contact centeriin. Onnistunut pilotti jäi pysyväksi toimintatavaksi.

Yhteyshenkilö: Päivi Sutinen, paivi.sutinen@espoo.fi

6Aika Espoossa

6Aika-logot

KuntaKanvas asiakaslähtöisen liiketoiminnan suunnitteluun

Ihmisiä kokoushuoneessa

Espoon kaupungin kehittämä Kuntakanvas on strateginen työkalu toiminnan jäsentämiseen ja johtamiseen. Helppokäyttöisellä̈ alustalla voi hahmottaa toiminnan kokonaisuuden ja arvioida siinä tapahtuvia muutoksia suhteessa asiakkuuksiin, kyvykkyyksiin ja taloudellisiin tekijöihin.

Kuntakanvas kytkeytyy vahvasti johtamisen viitearkkitehtuuriin, josta saa lisää apua kokonaisvaltaiseen suunnittelutyöhön.

Lisätietoja:

Yhteyshenkilö: Piia Wollstén, piia.wollsten@espoo.fi

6Aika Espoossa

6Aika-logot

Avoimen osallisuuden malli

Ihmisiä

Espoon kaupunki on kehittänyt yhdessä kaupunkilaisten kanssa, palvelumuotoilun avulla avoimen osallisuuden toimintamallin toiminnallisille innovaatioalustoille.

Avoimen osallisuuden mallin tavoitteena on edistää kaupunkiorganisaation, yritysten ja kolmannen sektorin yhteiskehittämistä. Yhteiskehittämisen seurauksena halutaan luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja parantaa palvelujen saavutettavuutta ja käytettävyyttä.

Pilottikohteena mallissa on , mutta malli on ehdotus kaupunkitasoiseksi avoimen osallisuuden toimintatavaksi, kun kohteena on palvelukonseptien yhteiskehittäminen ja palvelujen uudelleen muotoilu.

Lue prosessista palvelumuotoilijoiden näkökulmasta (englanniksi)

Yhteyshenkilö: Veera Vihula, veera.vihula@espoo.fi

6Aika Espoossa

6Aika-logot

Ison Omenan palvelutorin etnografinen tutkimus

Ihmisiä palvelupisteellä

Ison Omenan palvelutori on luonteva paikka kehittää kuntalaispalveluja yhdessä julkishallinnon, yritysten ja kuntalaisten kanssa, todetaan Palvelutorista tehdyssä tuoreessa etnografisessa tutkimuksessa (pdf, 1513 Kt). Tämä tukee hyvin Espoon kaupungin suunnitelmaa toteuttaa Make with Espoo -sloganin alla kulkevia yhteiskehittämisen hankkeita juuri Palvelutorilla.

Raportti koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäinen käsittelee asiakaskokemuksen muutosta ja toinen yhteiskehittämisen valmiuksia, esteitä ja edellytyksiä.

Yhteyshenkilö: Veera Vihula, veera.vihula@espoo.fi

6Aika Espoossa

6Aika-logot

Ison Omenan palvelutori innovaatioalustana

Ison Omenan sisäänkäynti

Ison Omenan palvelutori on innovaatio itsessään, mutta myös avoin innovaatioalusta. Tämä tarkoittaa, että Palvelutorin kehittäminen on avattu ulkopuolisille kehittäjille, kuten yrityksille, yhteisöille, oppilaitoksille ja kuntalaisille, ja tavoitteena on, että kaikki kumppanit hyötyvät yhteistyöstä.

Innovaatioalustatoiminta on käynnistetty osana 6Aika Avoimet innovaatioalustat -hanketta ja projektin aikana kertyneet opit ja tuotokset on nyt koottu yksiin kansiin.

Julkaisussa kuvataan, miten Make with Espoo -työkaluja, kuten KuntaKanvasta ja Yhteiskehittämisen käsikirjaa, on hyödynnetty Ison Omenan palvelutorin kehittämisessä innovaatioalustaksi.

Osallistuminen Palvelutorin toimintaan helpottuu, kun alustan liiketoimintamalli, johtamisjärjestelmä, tilat sekä toiminnan tavoitteet on selkeästi kuvattu. Julkaisun jokaisen luvun loppuun on koottu lyhyesti oppeja, joita Palvelutorilla on ensimmäisen toimintavuoden aikana saatu.

Saat julkaisusta oppeja

 • julkisten palvelujen avaamiseen innovaatiotoiminnalle
 • oman innovaatioalustan kehittämiseen
 • mahdollisuuksista, joita kaupungin alustat tarjoavat yrityksille.

Yhteyshenkilö: Veera Vihula, veera.vihula@espoo.fi

6Aika Espoossa

6Aika-logot

 

Ison Omenan palvelutorin nopeat kokeilut

Palvelutorin nopeiden kokeilujen tiimi

Ison Omenan palvelutori oli kokeilualustana Espoon Nopeiden kokeilujen ohjelmassa talvella 2017–2018. Kokeilukierroksella haettiin ratkaisua kahteen Palvelutorin kehittämistarpeeseen, robotiikkaan ja viestinnän ja yhteistyön kehittämiseen.

 • Innofactor kehitti kanssamme uutta monikielistä Opastin-sovellusta, jossa tekoäly vastaa ääneen kysyttyihin kysymyksiin. Palvelutorilla testattiin asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa suomen, ruotsin, englannin ja venäjän kielellä toimivaa prototyyppiä, jolta sai kysyttyä esimerkiksi mistä löytyy mikäkin palvelu. Kokeilun aikana Opastimen alkuperäinen konsepti muuttui, kun oivallettiin, että kartan täytyy olla palvelun keskiössä. Kokeilun kautta saatiin siis arvokasta tietoa sekä palvelutorinkaltaisen palvelukeskittymän että asiakkaiden tarpeista. Innofactor ja Palvelutori miettivät yhdessä, voisiko tuotetta kehittää Palvelutorilla pidemmälle yhteiskehittämisen keinoin.

 • Soldemanin videokokeilussa haettiin ymmärrystä siitä, miten julkisen sektorin toimijan kanssa voitaisiin tehdä videosisältöjä mahdollisimman ketterästi ja miten monitoimijaorganisaatio saadaan viestimään yhtenäistä tarinaa. Yhden iltapäivän työpajassa toteutettiin yhteensä neljä esittelyvideota, käsikirjoituksen hiomisesta kuvaamiseen. Työpajassa videokuvaamisen taitoja opetettiin myös henkilökunnalle. Tulokset olivat loistavia, mutta oppimisen kannalta käänteentekevää oli, kun yksi henkilöstöryhmän itsenäisesti suunnittelemavideo ei vastannutkaan kaikkiin toiveisiin.

 • Happymoorin kokeilussa tartuttiin isoon haasteeseen ja lähdettiin kehittämään uudenlaista mallia siihen, miten monitoimijaympäristö voi kehittää ketterästi. Kokeilu kohtasi monia haasteita, joista isoin oli aikatauluttaminen ja resurssit. Palvelutorin henkilökunta ei asiakaskiireiltä ehtinyt mukaan työpajoihin, joten kokeilu uhkasi mennä mönkään. Muutamalla kääntöliikkeellä nopeita ”koestuksia” päästiin kuitenkin tekemään hyvin tuloksin. Haastavassa kokeilussa oppivat paljon sekä Palvelutori että Happymoorin porukka, esimerkiksi miten tärkeää on yhteisen ymmärryksen luominen ja mitä pitää huomioida, kun kehitetään matriisiorganisaatiota.

 • Tamoran kokeilussa haluttiin alun perin testata vuorovaikutuksen tilan luomista sosiaalisen median kanavissa esitettävillä ”Palvelutori-tv”-lähetyksillä. Kokeilun edetessä sen luonne kuitenkin muuttui. Enää ei tehtykään vain uudenlaista osallistavaa viestintää, vaan kehitettiin menetelmä kokeilukulttuurin edistämiseen organisaatioissa. Kokeilussa opittiin, miten tärkeää on joskus tehdä mahdollisimman spontaanisti ja nopeasti, niin ettei ehdi stressata ja jännittää. Palvelutori-tv tulee jossain vaiheessa myös saamaan jatkoa Palvelutorilla, suunnitteilla on jo erilaisia teemalähetyksiä, joista tosin tehdään paljon lyhyempiä kuin kokeilun aikana. Tämä oli yksi oppi kokeilusta, katsojien mielenkiinto sosiaalisessa mediassa ei säily kuin lyhyitä aikoja.

Kokeilujen loppuraportit

Yhteyshenkilö: Veera Vihula, veera.vihula@espoo.fi

6Aika Espoossa

6Aika-logot

Nopeiden kokeilujen ohjelma Ison Omenan palvelutorilla

Veera Vihula

Espoon Nopeiden kokeilujen ohjelma käynnistyi  marraskuussa 2017 ja päättyi maaliskuussa 2018. Ohjelmassa tehtiin pieniä ja ketteriä kokeiluja, joiden aikana kehitettiin uusia innovatiivisia palveluja ja tuotteita. Tavoitteena oli kehittää Palvelutoria asiakaslähtöisesti.

Kokeilut perustuivat yhteiskehittämisen malliin, johon osallistuu Palvelutorin lisäksi yrityksiä, yhteisöjä, oppilaitoksia sekä eri-ikäisiä palvelujen käyttäjiä, kuten nuoria, aikuisia, perheitä ja ikäihmisiä.

Kokeilukierroksella toteutettiin neljä eri kokeilua, jotka liittyivät yhteistyön ja viestinnän kehittämiseen sekä robotiikkaan. Lue lisää kokeilun päätteeksi tehdystä uutisesta ja blogitekstistä sekä kokeiluista tehdystä etnografisesta tutkimuksesta (pdf, 1228 Kt).

Yhteyshenkilö: Veera Vihula, veera.vihula@espoo.fi

6Aika Espoossa

6Aika-logot

 

Espoon innovaatiotoiminnan kehittäminen

Espoo Innovation Garden

Espoon kaupunki johti innovaatiotoimintaa kehittävää projektia, jonka kulmakivenä oli, että mikään toimija ei voi luoda innovaatioita yksin, vaan kehittäminen tapahtuu itseohjautuvissa verkostoissa, ekosysteemeissä. Kaupunkiorganisaatio on myös itse aktiivinen ekosysteemien jäsen ja tilaisuuden tullen toiminnan mahdollistaja.

Projektissa kuvattiin keinoja, joilla kaupunkiorganisaatio voisi parhaiten edesauttaa yritysten ja yhteisöjen innovaatiotoimintaa. Innovaatioilla viitataan niin teknologisiin ja liiketoiminnallisiin kuin yhteisöllisiin innovaatioihin.

Tuotos, Ekosysteemien innovaatiojohtamisen viitekehys, kuvaa ihmisten vuorovaikutuksen keskeistä merkitystä ja sitä, kuinka yhteiskehittämisen kitka haittaa innovaatiotoimintaa. Tärkein tulos onkin ymmärrys siitä, että kaupunkiorganisaation tehtävä innovaatioekosysteemeissä on yhteiskehittämisen kitkan vähentäminen. Kaupunkiorganisaation tarjoamat kitkaa lievittävät menetelmät, tekniikat ja työkalut muodostavat innovaatioalustoja. Tällainen innovaatioalusta on mm. koulujen ja yritysten yhteiskehittämisen toimintamalli, KYKY.

Projekti suosittaa, että aina, kun innovatiivisen toimeliaisuuden tavoitteet ovat Espoo-tarinan mukaiset, kaupunkiorganisaatio etsisi keinoja kitkaa vähentävien innovaatioalustojen luomiseksi ihmisten yhteiskehittämisen avuksi.

Projektin pilotointiympäristönä toimi espoolainen oppimisen ekosysteemi, jonka toimijoista merkittävä osa toimii Otaniemessä. Projektin kehittämiskeinona ja samalla Espoon kaupungin aktiivisen osallistumisen ja mahdollistamisen prototyyppinä käytettiin Urban Mill -toimintamallia, johon sisältyy myös yhteiskehittämiselle omistettu fyysinen tila Otaniemen Betonimiehenkujalla.

Ekosysteemien innovaatiojohtamisen viitekehys on osa Make with Espoo -tuoteperhettä.

Viitekehyksen tärkeimpiä teemoja havainnollistetaan englanninkielisellä piirrosvideolla, johon voi valita suomen- tai englanninkielisen tekstityksen.

Yhteyshenkilöt: Katja Hagman, katja.m.hagman@espoo.fi

6Aika Espoossa

6Aika-logot

 

Asiakkuusdatan systemaattinen hyödyntäminen

Espoon kaupunginmuseo

Espoon kaupunki on luonut viitekehyksen ja käsikirjan asiakkuuksien ja palvelujen ohjaukseen ja hallintaan.

Mallilla voidaan systemaattisesti kerätä ja analysoida tietoa asiakkaista siten, että sitä hyödyntämällä kaupunki, yritykset ja muut sidosryhmät voivat synnyttää uutta liiketoimintaa.

Viitekehys rakentuu useiden osatoteutuksen pohjalta. Esimerkkeinä

 • Tekoälykokeilu Tieto Oyj:n kanssa. Kokeilussa yhdistetään Espoon kaupungin kaikki vuosien 2002–2016 sosiaali- ja terveys- sekä varhaiskasvatusdata. Datamassaa analysoidaan ja jaotellaan tekoälyllä sen tehokkuuden ja tietoturvallisuuden takia. Tavoitteena on löytää uusia ennakoivia keinoja palveluiden kohdentamiseen kaupunkilaisille, esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyssä. Kokeilu päättyy keväällä 2018.
 • Espoon kaupunginmuseon asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen. Tavoitteena on tunnistaa yhdessä asiakkaiden kanssa kaupunginmuseon asiakasryhmät, kuvata ryhmien ominaispiirteet ja heidän museolle asettamat palveluvaateet ja -odotukset. Samalla syntyy asiakaslähtöinen kuvaus siitä, mitä palveluja Espoon kaupunginmuseolla tulisi olla, miten eri museokohteiden tulisi erottautua ja mitkä ovat niiden vetovoii matekijöitä. Projekti päättyy keväällä 2018.

Yhteyshenkilö: Tomas Lehtinen, tomas.lehtinen@espoo.fi

6Aika Espoossa

6Aika-logot

Datan tietosuoja ja tietoturvallinen avaaminen

Nainen ja älypuhelin

Espoon kaupunki on kehittänyt kaupunkitasoisen, mutta organisaatioriippumattoman toimintamallin ja viitekehyksen datan tietosuojasta ja tietoturvallisesta avaamisesta. Se sisältää kaksi käytännönläheistä ja datan avaamista helpottavaa työkalua:

 • tarkistuslistan datan liiketoimintamahdollisuuksien arviointiin
 • tarkistuslistan riskienarviointiin.

Käyttöönoton tueksi on määritelty tarkennettu Datapolitiikka, joka ohjaa avaamaan dataa tietosuoja ja tietoturva huomioon ottaen ja samalla avaamisprosessin asianhallintajärjestelmään dokumentoiden.

Yhteyshenkilö: Jaana Suonsaari, jaana.suonsaari@espoo.fi

6Aika Espoossa

6Aika-logot

Yhteiskehittämisen toimintamalli

Karttakuva

Yhteiskehittämisen käsikirjasta kaupunkiyhteisön eri toimijat saavat hyödyllistä tietoa ja vinkkejä yhteiskehittämisen suunnitteluun ja toteutukseen.

Yhteiskehittäminen lähtee liikkeelle kaupunkilaisten ja kaupunkien tarpeista, tavoitteista ja arvoista. Eri osapuolet hyötyvät yhteiskehittämisprojekteista eri tavoin. Yhteiskehittäminen auttaa kaupungin kaikkia toimijoita – asukkaita, kaupunkiorganisaatioita, yrityksiä, järjestöjä, yhteisöjä ja tutkimuslaitoksia – yhdessä luomaan parempaa elinympäristöä ja parempia palveluita.

Yhteiskehittämisessä hyödynnetään nopeita, helppoja ja edullisia kokeiluja. Kokeilemalla kehittäminen tarkoittaa järjestelmällistä, tosielämän havaintoihin perustuvaa lähestymistapaa innovatiivisiin hankkeisiin ja kehitysprojekteihin.

Ensimmäinen yhteiskehittämisen sovellusesimerkki on koulujen ja yritysten yhteiskehittäminen eli KYKY-toiminta. Espoon KYKY-toiminnan tuloksia kuvataan myös yhteiskehittämisen käsikirjassa.

Yhteyshenkilöt: Katja Hagman, katja.m.hagman@espoo.fi ja Minna Kukkonen, minna.a.kukkonen@espoo.fi

6Aika Espoossa

6Aika-logot

 

Kooste Digiagenda 2018 kokeiluista

Espoon digiagendan puitteissa toteutettiin vuonna 2018 kaikkiaan neljä kokeilua:

Lyhyesti kokeiluista:

Pikkuli-sovellus

Pikkuli-ratkaisujen kokeilu toteutettiin neljässä Espoon kaupungin päiväkodissa. Monikosketusnäytöille räätälöityjen sisältöjen avulla lapset pystyivät ilmaisemaan itseään ryhmässä, vaikka heidän äidinkielensä olisi ollut jokin muu kuin suomi. Samalla heidän vuorovaikutustaitonsa kehittyivät. Henkilökunta otti ratkaisut osaksi päivittäistä työtään ja näkivät niiden rikastuttavan ja helpottavan ryhmän työskentelyä.

3D-sovellus

3DBearin kanssa toteutettu lisätyn todellisuuden sovelluksen kokeilu koulujen ja museopalvelujen kanssa osoitti, että espoolaiset suhtautuvat kiinnostuksella mahdollisuuteen osallistua kaupunkiympäristönsä suunnitteluun. Kehitteillä olevan 3D-sovelluksen avulla kaupunkilaiset saivat lisätä arkiympäristöönsä elementtejä virtuaalimaailmassa Tapiolassa ja Kivenlahdessa.

Robottikokeilu puhelinpalvelussa

Robottikokeilu puhelinpalvelussa osoitti, että robotti voisi laajentaa kaupungin asiakaspalvelun ympärivuorokautiseksi. Robotti voisi tukea palveluneuvojien työtä erityisesti puhelujen ruuhkautuessa. Kokeilu opetti, että palveluneuvojien työnkuva ja tehtävät muuttuvat robottien myötä.

Peput penkkiin -kimppa-autokokeilu

Peput penkkiin -kimppa-autokokeilu osoitti, että kimppakyytejä hyödynnetään mieluiten tuttujen kesken. Espoon alueella kimppakyydeillä liikkuneet toivoivat, että kaikki liikkumismuodot saisi tulevaisuudessa yhdestä palvelusta. Kokeilun yhteenveto löytyy verkosta: www.espoo.fi/peputpenkkiin.

Yhteyshenkilöt: Päivi Sutinen, paivi.sutinen@espoo.fi ja Valia Wistuba, valia.wistuba@espoo.fi

Digiagenda

DuuniPolku

Logot: 6Aika, Vipuvoimaa EU:lta ja Euroopan sosiaalirahaston EU-lippu

Duunipolku, Duunipolku

Espoon kaupunki ja Metropolia Ammattikorkeakoulu kehittävät uudenlaista mallia ja palvelua, jonka avulla maahanmuuttajataustaiset henkilöt pääsevät työelämään sekä saavat tietoa yrittäjyydestä ja voivat testata yritysideoitaan.

Tavoitteena on tukea erityisesti sellaista yrittäjyyttä, jossa hyödynnetään monikulttuurista osaamista. Osallistujille halutaan luoda mahdollisuus verkostoitua muiden yrittäjien kanssa ja mentoreina tulevat toimimaan kokeneet yrittäjät.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on tukea vientiin suuntautuvaa yrittäjyyttä, esimerkiksi kehittyviin maihin kohdentuvaa vientiä.

Espoon kaupunki ja Metropolia Ammattikorkeakoulu toteuttavat DuuniPolku-hanketta yhdessä:

 • Espoon kaupunki vastaa mentorointi- ja yrittäjäverkoston rakentamisesta sekä toimintamallin kehittämisestä.
 • Metropolia suunnittelee ja kehittää koulutuskokonaisuuden maahanmuuttajanuorten moniammatillisen yrittäjyyden tukemiseen.

Espoon hanke on osa 6Aika DuuniPolku -hankekokonaisuutta, jossa on mukana myös muita 6Aika-kaupunkeja ja niissä sijaitsevia ammattikorkeakouluja. Hanke kestää syksyyn 2019. Sen etenemisestä viestitään hankkeen omilla sivuilla ja Twitter-tilillä sekä Espoon kaupungin nettisivuilla ja some-kanavissa.

Yhteyshenkilöt:

Duunipolku-hanke

6Aika Espoossa

Espoon digiagendan puitteissa toteutettiin vuonna 2018 kaikkiaan neljä kokeilua: 

 1. Peput penkkiin -kimppa-autokokeilu 
 2. Kokeilu osoitti: Robotti voisi laajentaa asiakaspalvelun ympärivuorokautiseksi 
 3. Tunnetaitojen kehittymistä tukevan Pikkuli-sovelluksen kokeilu päiväkodeissa  
 4. Lisätyn todellisuuden 3D-sovelluksen kokeilu

Lyhyesti kokeiluista: 

Pikkuli-sovellus 

Pikkuli-ratkaisujen kokeilu toteutettiin neljässä Espoon kaupungin päiväkodissa. Monikosketusnäytöille räätälöityjen sisältöjen avulla lapset pystyivät ilmaisemaan itseään ryhmässä, vaikka heidän äidinkielensä olisi ollut jokin muu kuin suomi. Samalla heidän vuorovaikutustaitonsa kehittyivät. Henkilökunta otti ratkaisut osaksi päivittäistä työtään ja näkivät niiden rikastuttavan ja helpottavan ryhmän työskentelyä. 

3D-sovellus 

3DBearin kanssa toteutettu lisätyn todellisuuden sovelluksen kokeilu koulujen ja museopalvelujen kanssa osoitti, että espoolaiset suhtautuvat kiinnostuksella mahdollisuuteen osallistua kaupunkiympäristönsä suunnitteluun. Kehitteillä olevan 3D-sovelluksen avulla kaupunkilaiset saivat lisätä arkiympäristöönsä elementtejä virtuaalimaailmassa Tapiolassa ja Kivenlahdessa. 

Robottikokeilu puhelinpalvelussa 

Robottikokeilu puhelinpalvelussa osoitti, että robotti voisi laajentaa kaupungin asiakaspalvelun ympärivuorokautiseksi. Robotti voisi tukea palveluneuvojien työtä erityisesti puhelujen ruuhkautuessa. Kokeilu opetti, että palveluneuvojien työnkuva ja tehtävät muuttuvat robottien myötä. 

Peput penkkiin -kimppa-autokokeilu 

Peput penkkiin -kimppa-autokokeilu osoitti, että kimppakyytejä hyödynnetään mieluiten tuttujen kesken. Espoon alueella kimppakyydeillä liikkuneet toivoivat, että kaikki liikkumismuodot saisi tulevaisuudessa yhdestä palvelusta. Kokeilun yhteenveto löytyy verkosta: www.espoo.fi/peputpenkkiin. 

Yhteyshenkilöt: Päivi Sutinen, paivi.sutinen@espoo.fi ja Valia Wistuba, valia.wistuba@espoo.fi  

Digiagenda 

 

Digiagendan kokeilut 2016–2017

Yleisöä screenin edessä

Espoon digiagendan puitteissa toteutettiin vuosina 2016–2017 kaikkiaan viisi kokeilua: 

Esimerkkejä kokeiluista: 

Digitalisoidut kuntapalvelut 

Espoon kaupunki ja Dimensium Oy digitalisoivat yhdessä Espoon kaupunginmuseossa esillä olleen Espoon historianäyttelyn. Digitalisoinnin tavoitteena oli laajentaa museopalvelujen saavutettavuutta ja käytettävyyttä tarjoamalla fyysinen näyttely myös digitaalisena palveluna. Lisäksi haluttiin saavuttaa uusia asiakkaita tarjoamalla palvelua henkilöille, jotka eivät pääse paikan päälle näyttelyyn, kuten ikäihmisille ja koululaisille. Ratkaisun jakamista eri kanavissa testattiin Kauklahden elä ja asu -seniorikeskuksessa sekä Meritorin koulun kuudesluokkalaisten kanssa osana opetusta. Ratkaisu soveltuu monien eri tilojen saattamiseen digitaalisesti asiakkaille ajasta ja paikasta riippumattomasti.  

Katunäkymä pyöräteihin 

Katunäkymä pyöräteihin -joukkoistamiskokeilu toteutettiin Gispo Oy:n kanssa. Yhteistyökumppani tarjosi kuvantamislaitteet, opastuksen ja kerätyn kuva-aineiston avoimen Mapillary-verkkopalvelun avulla. Tavoitteena oli selvittää kuvanlaadun riittävyys ja kustannusvaikuttavuus Espoon kaupungin tarpeisiin nähden sekä tutkia pyöräteiden kuvantamisen toimivuutta joukkoistamismenetelmällä. Joukkoistamalla kerätty aineistoa hyödynnetään katujen ylläpidossa ja ilmaista Mapillary-verkkopohjasta ratkaisua ovat hyödyntäneet Espoon katujen ylläpidon ammattilaiset.  

Kanava digitaaliseen osallisuuteen 

Ison Omenan palvelutorin monitoimijaympäristössä oli tarve uudenlaisille asiakaspalautteen ja osallistamisen kanaville. Future Dialog tarjosi Kanava digitaaliseen osallisuuteen -kokeiluun räätälöityä osallistamissovellusta ja sen hallinta- ja analytiikkapaneelia. Tavoitteena oli testata sovelluksen toimivuutta palveluympäristössä ja osallistaa eri kohderyhmiä. Kokeilun tavoitteena ei ollut testata ratkaisun integroitumista Espoon sähköiseen asiakaspalautejärjestelmään, vaan kaupunki halusi kokeilla, miten mobiilisovellus otetaan eri käyttäjäryhmissä vastaan ja kokeilla sovelluksen toimivuutta jatkuvana vuorovaikutuskanavana Iso Omenan palvelutorin asiakkaiden keskuudessa. 

Yhteyshenkilöt: Päivi Sutinen, paivi.sutinen@espoo.fi ja Valia Wistuba, valia.wistuba@espoo.fi  

Digiagenda

 

Monikanavainen asiointipalvelu

Toimistotyöntekijä

Espoon kaupunki on luonut viitekehyksen monikanavaiselle asiointipalvelulle. Kyseessä on kuntakehittäjille ja -johtajille tarkoitettu viitekehys työkaluineen. Sen avulla voidaan johtaa ja ohjata asiointipalveluja siten, että asiointipalvelut näkyvät asiakkaille yhdenmukaisina. Palvelujen täydentämiseen voivat osallistua mm. yritykset.

Viitekehyksen valmistelussa olivat mukana Espoon kaupungin eri toimialojen asiointipalvelujen asiantuntijoita, Espoon Yrittäjien edustajia, kahden muun 6Aika-kaupungin Oulun ja Turun edustajat sekä konsultti.

Yhteyshenkilö: Päivi Sutinen, paivi.sutinen@espoo.fi

6Aika Espoossa

6Aika-logot