Turvallisuussuunnittelu

Espoon turvallisuusohjelma 2017-18

Valtuuston 27.2.2017 hyväksymässä turvallisuusohjelmassa esitetään Espoossa tehtävän turvallisuusyhteistyön päätoimintalinjat ja keskeiset valtuustokauden tavoitteet, mittarit, keinot ja seuranta. Ohjelmassa kuvataan turvallisuuden nyky- ja tavoitetila ja haasteet sekä keskeiset turvallisuuden kehittämisen painopistealueet.

Tavoitteena on lisätä espoolaisten turvallisuuden tunnetta ja parantaa turvallisuutta vähentämällä onnettomuuksien, tapaturmien, rikosten ja häiriöiden määrää.

Tilastojen valossa turvallisuus on yksi Espoon kilpailutekijöistä.

Espoon turvallisuusohjelma 2017-18 (pdf, 8340 Kt)

Espoon tietoturva- ja tietosuojapolitiikka

Tieto on keskeisessä roolissa Espoon kaupungin toiminnassa ja palvelutuotannossa. Jotta tieto on tehokkaasti hyödynnettävissä, tiedon hallinta- ja käsittelykäytäntöjen tulee toimia asianmukaisesti kaikissa tilanteissa.

Espoon kaupungin johto määrittelee tässä politiikassa tietoturvallisuutta sekä tietosuojaa koskevat periaatteet ja linjaukset. Politiikka toimii perustana kaupungin tietoturvallisuutta ja tietosuojaa koskeville ohjeille, joiden tehtävänä on tarkentaa politiikkaa ja auttaa sen käytäntöön soveltamisessa.

Tämä politiikka koskee jokaista kaupungin työntekijää, viranhaltijaa, luottamushenkilöä ja sidosryhmän edustajaa, joka työnsä tai toimeksiantonsa puitteissa käsittelee Espoon kaupungin omistamaa tai hallinnoimaa tietoa.

Tätä politiikkaa sovelletaan kaikkeen tietoon ja muuhun dataan (myöh. tieto) riippumatta sen esitystavasta, muodosta, suojaustasosta, elinkaaren vaiheesta, esiintymisympäristöstä tai siirtotiestä.

Espoon tietoturva- ja tietosuojapolitiikka (pdf, 33 Kt)