Päiväkoti- ja koulukorjaukset

Vuosi- ja peruskorjaukset

Koulu- ja päiväkotirakennuksissa tehdään pieniä korjauksia tarpeen mukaan vuosittain. Peruskorjaukset ovat suuria investointeja, joita suunnitellaan pidemmällä aikajänteellä.

Koulujen ja päiväkotien peruskorjausta varten on kehitetty arviointi- ja pisteytysjärjestelmä, jonka avulla peruskorjaukset asetetaan suuntaa-antavaan tärkeysjärjestykseen. Pisteytyksellä selvitetään peruskorjauksen tarve mahdollisimman puolueettomasti. Pisteytys sisältää eri arviointiperiaatteita, joista rakennuksen teknisellä kunnolla on suurin painoarvo.

Lisätietoja koulujen ja päiväkotien peruskorjauksista.

Väistötilaperiaatteet

Väistötilaperiaatteet yhdenmukaistavat menettelyjä ja takaavat päätösten tasapuolisuuden. Ne on laadittu yhteistyössä kaupungin eri toimialojen edustajien kanssa. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto,  opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta sekä svenska rum -lautakunta ovat hyväksyneet periaatteet keväällä 2014.

Vasemman reunan otsikoiden alta löytyy tietoja vain niistä koulu- ja päiväkotikohteista, joihin on perustettu sisäilmatyöryhmä. Näistä ja kaikista sisäilmakorjauskohteista löytyy ajantasaista tietoa alla olevista tiedotteista. Myös kaikki sisäilmaraportit löytyvät liitteinä tiedotteista.

Sisäilmaongelmat

Sisäilmaan vaikuttavat monet tekijät. Rakennuksen sisäilmasto on monimutkainen lämpötilasta ja ilman laadusta koostuva kokonaisuus. Ilman laatuun vaikuttavat keskeisesti ilmanvaihto ja epäpuhtauksien lähteet. Lisätietoja sisäilmaan vaikuttavista tekijöistä.

Lapsen oireilu

Mikäli lapsellanne on oireita, ottakaa yhteyttä omalle terveysasemallenne.
Koululaisten kannattaa ilmoittaa oireista myös kouluterveydenhoitajalle, jotta tiedot saadaan koottua kouluittain.