Sosiaalinen raportointi

Sosiaalisen raportoinnin avulla kootaan, analysoidaan ja välitetään tietoa, joka liittyy kuntalaisten sosiaaliseen hyvinvointiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Tiedon lähteinä ovat sosiaalihuollon asiakastyötä tekevät työntekijät, jotka tuntevat asiakkaidensa kohtaamat haasteet ja tarpeet. Myös asiakkailta tullutta tietoa hyödynnetään.

Espoo kerää laadullista tietoa esimerkiksi palvelujen toimivuudesta, uusista nousevista sosiaalista ja yhteiskunnallisista ilmiöistä, espoolaisten elinoloista ja ongelmia tuottavista olosuhteista, jotka vaikeuttavat asiakkaiden elämää, ja aiheuttavat tuen ja palvelujen tarvetta. Lisäksi tulee tutkia, miten poliittiset päätökset vaikuttavat kansalaisten elämään.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää niihin ryhmiin, jotka ovat vaarassa syrjäytyä, tai joiden kohdalla vaikeudet ovat syvenemässä tai pitkittymässä. Sosiaalisen raportoinnin tiedonkeruu koskee myös asuinalueita ja yhteisöjä.

Mihin sosiaalista raportointia tarvitaan

Sosiaalisen raportoinnin avulla tuotettua tietoa välitetään päätöksentekijöille, kuntalaisille ja eri toimialojen poliitikoille. Raportoinnin tavoitteena on edistää vuoropuhelua espoolaisten ja viranomaisten välillä, jotta Espoon palvelujärjestelmä voisi paremmin vastata asiakkaidemme tarpeisiin.

Kerättyä tietoa voidaan hyödyntää sosiaalisten ongelmien ehkäisemisessä sekä palvelujen ja asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämisessä. Saatavalla tiedolla kehitetään, suunnitellaan ja johdetaan sosiaalityötä ja -palveluja.

Sosiaalisen raportoinnin tuottaminen kunnissa perustuu sosiaalihuoltolakiin 7§ (rakenteellinen sosiaalityö), joka velvoittaa keräämään tietoa sosiaalisista epäkohdista ja ongelmista sekä asiakkaiden tilanteista.