Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen tehtävänä on vammaisen ihmisen elämäntilanteen arvioinnin kautta järjestää hänelle tukea ja palveluja, jotka edistävät hänen yhdenvertaisuuttaan, oman näköistä elämää sekä läheisten hyvinvointia.

Ota yhteyttä

Vammaispalvelujen neuvontapuhelin p. 09 816 45285 palvelee arkisin klo 9–11

Sähköposti: vammaispalvelut@espoo.fi
Käyntiosoite: Kamreerintie 2 A, 4. krs (Espoon keskus)
Postiosoite: PL 2513, 02070 ESPOON KAUPUNKI

HUOM!

  • Pyydämme välttämään asiointia vammaispalvelujen toimistolla. Vammaispalvelujen toimistolla ei ole asiakasneuvontaa. Soita neuvontapuhelimeen tai laita sähköpostia. Toimisto on avoinna vain asiakkaille, joille on varattu aika.
  • Vammaispalvelujen lukollinen postilaatikko (Kamreerintie 2 A) on siirretty 1. kerrokseen hissin viereen. Voit jättää hakemukset ja tuntilistat tähän postilaatikkoon, sinun ei tarvitse tulla 4. kerrokseen toimistolle.

Tältä verkkosivulta löydät tietoa vammaispalveluiden palveluista ja tukimuodoista sekä muista kaupungin ja yhteistyökumppanien palveluista. Soittamalla neuvontanumeroomme tai lähettämällä sähköpostia saat neuvoja tilanteeseesi, ja tarvittaessa ohjaamme sinut eteenpäin oikealle asiantuntijalle. Palvelutarpeen arviota, palveluja ja muuta tukea voit hakea lomakkella tai vapaamuotoisella hakemuksella. Osa palveluista on maksullisia, ja niistä veloitetaan asiakkaan maksukyvyn mukaan.

Palveluntarpeen arviointi

Palveluiden tarve arvioidaan aina yksilöllisesti ja yhteistyössä sinun sekä tarvittaessa tukiverkostosi kanssa. Palvelutarpeen arviointia varten tapaat vammaispalveluiden työntekijän joko toimistollamme, kotonasi tai muussa sopivassa paikassa. Arvioon kirjataan taustatietosi, toimintakykysi, elämäntilanteesi sekä suunnitelma tulevista palveluista. 

Vammaispalveluiden tavoitteena on elämänkaaren mittainen tukeminen. Kun perheessä on vammainen lapsi, pyrimme tukemaan erityisesti vanhempien ja muun perheen jaksamista. Lapsen kasvaessa painopiste siirtyy itsenäistymisen tukemiseen. Aikuiselämään kuuluvat itsenäinen asuminen, opiskelu, työnteko ja muu yhteiskuntaan osallistuminen, joita voimme tukea eri tavoin. Ikääntyvien vammaisten palveluissa teemme yhteistyötä senioripalveluiden kanssa.

Ensisijainen tukimuoto on aina kunnan peruspalvelut, vammaispalveluita myönnetään silloin kuin peruspalveluista ei löydy sopivaa tukimuotoa.

Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän kanssa voit pohtia tilannettasi ja siihen parhaiten sopivaa palvelukokonaisuutta. Sosiaaliohjaajalta saat käytännön neuvoja arjen tilanteisiin ja ohjausta vammaisten palveluihin liittyen. Sosiaaliohjaaja antaa myös tukea ja ohjausta palvelujen käytössä ja niiden yhteensovittamisessa esimerkiksi henkilökohtaiseen apuun ja omaishoitoon liittyen.

Arvioi oma oikeutesi palveluihin - Siirry sivulle Omaolo

Turvallinen asuminen

Jokaisella on oikeus omaan kotiin ja saada sinne tarvitsemansa tuki. Tämän mahdollistamiseksi tarjoamme vammaisille erilaisia asumismuotoja, palveluja, tukitoimia ja asumisvalmennusta. Sosiaali- ja terveysministeriön antaman periaatepäätöksen ja Espoon terveys- ja sosiaalilautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti panostamme erityisesti yksilöllisiin asumispalveluilhin. 

Katso video: Asumisen ohjelma

Katso video: Omaan kotiin

Asumisvalmennus

Muuttaminen ensimmäisen omaan kotiin tai asumismuodon muuttuminen on suuri muutos kenen tahansa elämässä. Näihin tilanteisiin tarjoamme vammaisille asumisvalmennusta, jossa arjen tilanteita ja hyviä käytäntöjä käydään läpi ja harjoitellaan yhdessä vammaispalvelujen työntekijän kanssa.

Ympärivuorokautinen asuminen ja tuettu asuminen

Järjestämme vammaisten asumista sekä kaupungin omissa asumisyksiköissä että ostopalveluna alueen muilta palveluntuottajilta. Joissain yksikössä henkilökuntaa on paikalla kaikkina vuorokauden aikoina ja joissain muulloin paitsi yöaikaan. On mahdollista asua tuetusti myös omassa tai vuokra-asunnossa, jolloin saat asumiseen tarvitsemaasi tukea asumisyksiköistä. Tukea omaan asuntoon antavat tuetun asumisen tiimi, asumisyksikkö tai ostopalvelutuottaja.

Katso video: Tuettu asuminen

Asunnon muutos- ja korjaustyöt

Korvaamme vaikeavammaisille vakituisen asunnon muutostöiden välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset. Ehtona on, että liikkuminen tai muut toimet ovat vamman tai sairauden vuoksi erityisen vaikeita. Sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti ja sekä rakentamisen asiantuntija arvioivat kanssasi muutostöiden tarpeellisuuden ja toteutustavat. Asunnonmuutostöitä ovat esimerkiksi ovien leventäminen tai luiskien ja tukikaiteiden rakentaminen.

Ohje asunnon muutostyöhön hakemiseen (pdf, 108 Kt)

Asunnon välineet ja laitteet

Voimme korvata vaikeavammaisen asuntoon kiinteästi asennettavien välineiden, esimerkiksi nosto- ja hälytyslaitteiden, kohtuulliset hankintakustannukset. Muista päivittäisissä toimissa tarvittavista välttämättömistä laitteista, kuten kodinkoneista, voimme korvata puolet.

Asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita voit hakea vammaispalvelujen yleisellä hakemuslomakkeella. Liitteeksi tarvitset lausunnon terveydenhuollosta, esimerkiksi toimintaterapeutilta 

 

Perhehoito ja palveluasuminen

Palveluasuminen asumisyksikössä

Palveluasumista järjestämme vaikeavammaisille henkilöille, jotka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsevat toisen henkilön apua jatkuvasti tai erityisen runsaasti. Asumisyksikön henkilökunta auttaa esimerkiksi liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa. Palveluasuminen voidaan järjestää palvelutalossa tai asumisyksikössä.

Kun hoivan tarve johtuu ensijaisesta muusta syystä kuin vammasta (esimerkiksi ikääntymisestä), on kyse sosiaalihuoltolain mukaisesta palveluasumisesta. Kun taas avuntarve päivittäisissä toimissa johtuu vammasta, on kyse vammaispalvelulain mukaisesta palveluasumisesta.

Palveluasuminen omassa kodissa

Palveluasumista voidaan järjestää myös asiakkaan omassa kodissa esimerkiksi omaishoitajan, kotihoidon tai henkilökohtaisen avustajan tuella. Tällöin palvelut ovat tukipalveluja (esim. ateriapalvelu) lukuun ottamatta maksuttomia.

Pitkäaikainen perhehoito aikuisille

Pitkäaikainen perhehoito tarkoittaa ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä koulutetun perhehoitajan kotona. Perhehoitaja vastaa asiakkaan hoidosta ja arjen sujumisesta. Perhehoito on rauhallinen vaihtoehto asumisyksikölle.

Pitkäaikainen perhehoito on tarkoitettu aikuisille kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea päivittäisessä elämässään useampia kertoja vuorokaudessa. Perhehoitaja on paikalla myös yöaikaan, mutta mikäli yöaikainen hoidon tarve on merkittävää, asumisyksikkö on soveltuvampi asumismuoto.

Palvelun soveltuvuus asiakkaalle arvioidaan aina palvelutarvearvion yhteydessä. Pitkäaikaista perhehoitoa toteutetaan tällä hetkellä ostopalveluna Espoossa.

Tukea arjen toimintoihin

Vamman tai sairauden vuoksi monet arkiset asiat saattavat tuottaa vaikeuksia, joihin voimme tarjota auttavia käsiä. Vammaisen arjen sujumisesta vastaavien läheisten jaksamista tuemme tarjoamalla monenlaista tukea kotiin sekä mahdollisuuksia pitää myös vapaata. 

Palveluita kotiin

Kotipalvelu auttaa selviytymään päivittäisistä toiminnoista kotona ja tukee vammaisen tai sairaan hyvinvoinnista vastaavien perheenjäsenten jaksamista. Aikuisia vammaisia ja pitkäaikaissairaita kotihoito tukee turvallisessa kotona asumisessa toimintakyvyn heikentyessä. Vaikeasti vammaisen lapsen perheelle voimme myöntää kotipalvelua silloin kun lapsen hoito on erittäin vaativaa tai sitovaa, eikä tarpeeseen voida vastata kunnan peruspalveluilla. 

Kotiin tuotavia palveluita

Lyhytaikainen hoito kodin ulkopuolella

Voimme tukea vammaisen henkilön perheenjäsenten jaksamista tarjoamalla vammaiselle lyhytaikaista hoitoa asumisyksiköissä tai yksityisessä perheessä. Alle 16-vuotiaille lapsille ensisijainen kodin ulkopuolinen hoitomuoto on perhehoito. 

Lyhytaikainen perhehoito

Lyhytaikaista perhehoitoa käytetään eri pituisiin tilapäishoidon tarpeisiin. Tavoitteena on tukea kehitysvammaisen lapsen tai nuoren kotona asumista ja perheiden jaksamista.

Perhehoitajat ovat tehtävään koulutuksen saaneita henkilöitä, jotka hoitavat oman kodin ulkopuolista hoitoa tarvitsevaa henkilöä kodissaan perheenjäsenenä. Perhehoito voidaan järjestää myös hoidettavan kotona. Lasten ja nuorten lisäksi perhehoidossa voi olla esimerkiksi aikuisia kehitysvammaisia henkilöitä.

Haluaisitko perhehoitajaksi?

Siirry sivulle Perhehoitajien ennakkovalmennus.

Lyhytaikaisen perhehoidon palkkiot vuonna 2021

Aikuisen asiakkaan asumisyksikössä tapahtuva lyhytaikainen hoito tukee kokonaisvaltaisesti hänen asumistaan ja elämänhallintaansa. Voit saada ohjausta ja apua sekä toimintakykyä vahvistavaa toimintaa, esimerkiksi päivittäisissä toiminnoissa, lääkehoidon toteuttamisessa, hygieniassa, kodinhoidossa, ravitsemuksessa, terveyden ylläpitämisessä sekä sosiaalisissa suhteissa ja vapaa-ajan vietossa. Lyhytaikaisen hoidon tarpeen arvioi sosiaalihuollon ammattihenkilö. Ensisijaisia ovat kotiin tuotavat palvelut.

Jos palvelu myönnetään erityishuoltona, siihen kuuluu maksuton kuljetus.

Omaishoito

Omaishoitaja on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön läheinen, joka vastaa läheisensä hoidosta ja on tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kanssa. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluu hoitopalkkio, omaishoitajan vapaat ja muut hoidon turvaamiseksi tarvittavat palvelut.

Ohjeita omaishoidon tuen hakemiseen ja käyttöön

Opas omaishoitajille 2019 (pdf, 2983 Kt)

Henkilökohtainen apu

Järjestämme henkilökohtaista apua vaikeavammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua arjessaan. Avuntarpeen tulee johtua muusta kuin ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Henkilökohtainen avustaja voi tarjota apua päivittäisissä askareissa, työssä, opiskelussa tai harrastustoiminnassa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa.

Ohjeita henkilökohtaisen avun hakemiseen ja käyttöön
Palveluntuottajaksi henkilökohtaiseen apuun

Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilö tukee vammaista henkilöä sosiaalisten suhteiden luomisessa, itsenäistymisessä ja vapaa-ajanvietossa. Tukihenkilö ei ole kuitenkaan avustaja. Hänen kanssaan voi esimerkiksi käydä ostoksilla, asioimassa tai harrastuksissa. 

Tukihenkilönä voi toimia joku vammaisen henkilön tuttu, jonka kanssa vammaispalvelut tekee sopimuksen. Tukihenkilö ja tuettava tapaavat 1−4 kertaa kuukaudessa, ja vammaispalvelut maksaa pientä korvausta tukihenkilölle.

Vammaispalvelut voi hankkia tukihenkilön myös ostopalveluna. Asiakkaan tarpeesta riippuen arvioidaan, tulisiko tukihenkilön olla koulutettu eli ammatillinen tukihenkilö.

Ohjeita tukihenkilölle (pdf, 76 Kt)
Tukihenkilöraportti (pdf, 88 Kt)

Tukea sopeutumiseen

Kommunikaatio-opetus

Kommunikaatio-opetusta on mahdollista saada jos tarvitset puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia päivittäisessä elämässäsi. Kommunikaatio-opetus on sopeutumisvalmennusta, joka voi olla viittomakielen tai muiden puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen opetusta tai kommunikoinnin apuvälineiden käytön ohjausta. Se voi olla perhe-, ryhmä- tai etäopetusta. Kommunikaatio-opetuksessa yhteisiä kommunikointikeinoja opettelemassa ovat vammaisen läheiset. Voit myös hakea maksusitoumusta kurssille, jolla opetellaan jotakin tiettyä kommunikaatiomenetelmää. Kommunikaatio-opetus ei korvaa puheterapeutin antamaa puheterapiaa tai ohjausta eikä lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvaa kommunikoinnin apuvälinearviointia.

Ohjeita kommunikaatio-opetuksen hakemiseen

Muita palveluja

Sopeutumisvalmennukseen kuuluu vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä neuvonta, ohjaus ja valmennus. Tavoitteena on vammaisen henkilön sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen. Sopeutumisvalmennusta voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmäkohtaisesti ja tarvittaessa se voi olla myös toistuvaa.

Jos joudut vammasi vuoksi teettämään erityismitoitettuja vaatteita, voimme korvata tavanomaisen vaatetuksen ja erityisvaatetuksen välisen hinnan erotuksen. Tukea voit saada myös ylimääräisiin kustannuksiin, jotka aiheutuvat erityisravinnosta tai erityisravintovalmisteista, joita joudut vammasi vuoksi käyttämään pitkäaikaisesti ja säännöllisesti. 

Liikkumista tukevat palvelut

Liikkumista tukevien palvelujen avulla edistämme vaikeavammaisten tasa-arvoa ja aktiivisia toimintamahdollisuuksia. Ensisijainen tapa liikkumisen järjestämiseen on esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne. Vammaispalvelujen työntekijä auttaa löytämään tarpeitasi vastaavan keinon liikkua.

HSL:n joukkoliikennevälineet

HSL:n joukkoliikennevälineissä pyörätuolilla matkustava ei tarvitse lippua. Myöskään hänen saattajansa ei tarvitse lippua, jos pyörätuolilla matkustavalla on Oikeus saattajaan -kantakortti. Ohje kortin hakemiseen löytyy HSL:n verkkosivuilta.

HSL-alueella vakituisesti asuvat sokeat, sotainvalidit ja rintamaveteraanit saavat tietyin ehdoin maksuttoman matkakortin ja seudullisen matkustusoikeuden. Lisätietoa HSL:n verkkosivuilla

Lähibussi

Lähibussilinjat ovat erityisesti liikuntarajoitteisille suunniteltua joukkoliikennettä, jossa kuljettaja voi auttaa matkustajat ja heidän tavaransa kyytiin ja kyydistä pois. Espoon lähibussit kulkevat Tapiolan, Leppävaaran, Espoonlahden, Kauniaisten ja Espoon keskuksen alueilla.

Lähibussien reitit ja aikataulut

Kuljetuspalvelut

Jos et vammasi tai sairautesi vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttomia vaikeuksia, voit hakea kuljetuspalvelua ja mahdollisesti myös saattajapalvelua. Mahdollista on hakea myös oikeutta kulkea invataksilla tai vakiotaksilla. 

Ohjeita kuljetuspalvelujen hakemiseen ja käyttöön

Espoon ja muiden Länsi-Uudenmaan kuntien vammais- ja vanhuskuljetukset uudistuvat vaiheittain.

Lue lisää Länsi-Uudenmaan kuljetuspalveluista .

Ryhmä- ja erilliskuljetukset

Päivä- ja työtoiminnan asiakkaille järjestämme ryhmäkuljetuksia kodin ja toimintapisteen välille. Pääsääntöisesti kuljetukset ajetaan aamuisin klo 7–9 ja iltapäivisin klo 15–17. Taksikuljetuksen lyhytaikaishoitoon tai esimerkiksi kodin, koulun tai päivätoimintapisteen välille voit saada, jos et pysty liikkumaan julkisella kulkuneuvolla. Ryhmä- ja erilliskuljetukset ovat maksuttomia.

Vammaisen lapsen kuljetus 

Kuljetuspalvelua voit hakea lapselle, joka ikänsä puolesta voisi kulkea yksin julkisilla joukkoliikennevälineillä mutta ei siihen vammansa tai tarvitsemiensa apuvälineiden vuoksi kykene. Koulumatkojen osalta kuljetukset järjestää koulu ja päivähoitomatkojen päivähoito. 

Liikkumista helpottavat välineet

Voimme myöntää avustusta esimerkiksi auton tai sähkömopon hankintaan. Korvausta auton hankkimiseen myönnetään ensisijaisesti vaikeavammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat autoa päivittäiseen liikkumiseensa. Myös autoon tehdyt välttämättömät muutostyöt korvataan.

Vammaisen henkilön käyttöön tulevan auton verosta on mahdollista saada invalidivähennys (lisätietoa Verohallinnon verkkopalvelussa).

Liikkumista helpottavia välineitä kannattaa tiedustella HUSin Apuvälinekeskuksesta.

Vammaispalvelulain mukaisten määrärahasidonnaisten palvelujen ja tukitoimien toimintaohje 1.9.2012 alkaen (pdf, 40 Kt)

Liikkumistaidon ohjaus

HUS vastaa näkövammaisten liikkumisen perustaitojen ohjauksesta välttämättömien lähiympäristön reittien osalta. Lisäksi vammaispalvelut voi myöntää laajempaa liikkumistaidon ohjausta. Liikkumistaidon ohjausta voidaan myöntää myös esimerkiksi aivo- tai kehitysvammaiselle henkilölle päivätoimintareitin oppimiseksi. Ohjausta haetaan vammaispalveluiden yleisellä hakulomakkeella.

Päivä- ja työtoiminta sekä työllistyminen

Espoossa kehitys- ja vaikeavammaisten aikuisten päivä- ja työtoiminta on monimuotoista palvelua, jota hankimme useilta eri tuottajilta. Kaupungin omia päivä- ja työtoiminnan palvelupisteitä ovat Riilahden ja Kuninkaantien toimintakeskukset. Ennen päivä- tai työtoiminnan aloittamista voimme järjestää sinulle tutustumis- tai arviointijakson.

Espoon vammaispalvelujen toimintakeskukset

Päivätoiminta

Päivätoiminta on tarkoitettu vaikeavammaisille ja kehitysvammaisille henkilöille. Vaikeavammaisilla on siihen subjektiivinen oikeus. Palvelu tukee kuntoutusta, edistää ja pitää yllä arkielämän taitoja sekä tarjoaa sosiaalista kanssakäymistä. Sen lähtökohtana ovat yksilölliset tietosi, taitosi ja kokemuksesi. Päivätoiminta voi sisältää esimerkiksi ruoanlaittoa, liikuntaa, keskustelua, retkeilyä, luovaa toimintaa sekä sosiaalisten taitojen harjaannuttamista.

Työtoiminta

Työtoiminta on tarkoitettu täysi-ikäisille kehitysvammaisille, jotka selviytyvät itsenäisesti arjen rutiineista. Etsimme sinulle sopivimman vaihtoehdon koulutuksesi, työkokemuksesi, kiinnostuksesi ja/tai työharjoittelusi perusteella. Saat myös tukea ja ohjausta päivittäin. Työtoimintana voit suorittaa myös peruskoulun työelämään tutustumisjaksoja ja ammatillisen koulutuksen harjoittelujaksoja. Työtoiminnasta ei makseta palkkaa.

Tuettu työtoiminta

Tuettu työtoiminta on tavallisella työpaikalla tehtävää työtä, jossa kehitysvammainen henkilö on huoltosuhteessa kaupungin vammaispalveluihin. Työhönvalmentaja etsii sinulle sopivan työpaikan, valmentaa sinut työtehtäviin ja seuraa pärjäämistäsi työpaikalla. Työaika ja työtehtävät määräytyvät taitojesi mukaan, ja sinulle nimetään työpaikalta tukihenkilö. Jokaisesta tehdystä työpäivästä saat työosuusrahan.

Tuettu työllistyminen

Tuettu työllistyminen on työsuhteista työtä, jossa sinulle järjestetään tarvittava tuki vammaispalveluista. Työhönvalmentaja etsii työpaikan sekä valmentaa sinut työhön. Ennen työsopimuksen tekemistä järjestetään yleensä harjoittelujakso, jonka aikana varmistetaan työn sopivuus. Sinä ja työnantajasi saatte työhönvalmentajan tuen muun muassa säännöllisten työpaikkakäyntien muodossa.

 

Kun lapsi on vammainen

Kun lapsella on syntyessään tai myöhemmässä vaiheessa ilmenevä vamma tai sairaus, tarvitaan hoivaa ja tukea lapselle mutta myös tukea muun perheen jaksamiseen. Apua kotiin on mahdollista saada perheen tarpeiden mukaan joko lapsiperheiden kotipalvelusta tai vammaispalveluista.

Varhaiskasvatus erityishuoltona

Pääsääntöisesti vammaisen lapsen päivähoito järjestetään tavallisessa päiväkodissa tukitoimien avulla. Joissain tapauksissa varhaiskasvatus voidaan myöntää maksuttomana erityishuoltona. Hakemuksen liitteenä tulee olla varhaiskasvatuksessa tehty tukitoimisuunnitelma.

Koululaisen aamu-, iltapäivä- ja loma-aikojen hoito

Vanhempien työssäkäynnin tai opiskelun ajaksi kehitysvammaisille ja vaikeasti autistisille koululaisille järjestetään aamu-, iltapäivä- ja loma-aikojen hoitoa. Hoitopaikat sijaitsevat tarkoitukseen varatuilla espoolaiskouluilla. Hoitopäätöksen antaa vammaispalvelut, minkä jälkeen voit ilmoittaa lapsen aamu- tai iltapäivähoitoon Espoon sivistystoimen kautta. Aamupäivä- ja iltapäivähoitoon pitää ilmoittautua jokaisena lukuvuonna uudelleen. Loma-ajan hoitoon ilmoittaudutaan jokaisena lomakautena erikseen.

Ohjeita koululaisten aamu-, iltapäivä- ja loma-aikojen hoitoon

Kommunikaatio-opetus

Kommunikaatio-opetusta on mahdollista saada jos lapsi tarvitsee puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia. Kommunikaatio-opetuksessa yhteisiä kommunikointikeinoja opettelemassa ovat myös vammaisen läheiset.

Vammaisen lapsen kuljetus 

Kuljetuspalvelua voi hakea lapselle, joka ikänsä puolesta voisi kulkea yksin julkisilla joukkoliikennevälineillä mutta ei siihen vammansa tai tarvitsemiensa apuvälineiden vuoksi kykene. Kuljetuspalvelua voidaan myöntää myös tätä nuoremmalle lapselle, jos hänen on kohtuuttoman vaikeaa kulkea julkisilla joukkoliikennevälineillä aikuisenkaan kanssa. Koulumatkojen osalta kuljetukset järjestää koulu ja päivähoitomatkojen osalta varhaiskasvatus.

Tukea lapselle kodin ulkopuoliseen osallistumiseen

Joskus lapsi tarvitsee vammansa vuoksi toisen henkilön tukea osallistuakseen esimerkiksi harrastuksiin ja muuhun kodin ulkopuoliseen toimintaan kuten muutkin ikäisensä lapset. Riippuen lapsen iästä, toimintakyvystä ja tuen tarpeesta, voimme  tukea lasta erilaisin palveluin. Sosiaalityöntekijä auttaa oikean palvelun löytymisessä.

Kun lapsi tarvitsee hoitoa ja valvontaa, voi kyseeseen tulla kotipalveluna myönnettävä lastenhoitaja tai erityishuoltona myönnettävä hoitoapu. Hoitaja on koulutettu tehtäväänsä.

Vammaisen lapsen sosiaalisia suhteita voidaan tukea tukihenkilön avulla. Tukihenkilötoimintaa voidaan myöntää vammaiselle henkilölle itsenäistymisen ja kehityksen tukemiseksi. Tukihenkilö toimii tuettavan ystävänä/seurana kotona tai kodin ulkopuolella, esimerkiksi elokuvissa, teatterissa ja asiointikäynneillä.

Joissakin tilanteissa lapselle voidaan myöntää henkilökohtaista apua päivittäisiin toimiin tai kodin ulkopuolella liikkumiseen (esimerkiksi harrastuksiin tai ystävien tapaamiseen). Apua voi saada asioihin, joita saman ikäinen vammaton lapsi tekisi itsenäisesti. Lapsen tulee osata ilmaista avustajalle missä hän tarvitsee avustamista. Henkilökohtainen apu ei voi pääosin olla hoivaa, huolenpitoa ja valvontaa. Avustajalta ei vaadita koulutusta työtehtäviinsä.

Vammainen nuori

Nuoruudessa ajankohtaiseksi tulevat esimerkiksi peruskoulun jälkeiset opinnot, itsenäistyminen ja muutto omaan kotiin. Yhdessä vammaispalvelujen työntekijän kanssa voit kartoittaa erilaisia mahdollisuuksia ja suunnitelmiesi toteuttamista tukevia palveluja. Palvelusuunnitelmaan kirjataan tarvittavat palvelut. Ohjausta peruskoulun jälkeisiin opintoihin saat koulustasi kuten muutkin ikäisesi nuoret.

Toisinaan nuoruusvaiheessa tulee harkittavaksi siirtyminen omaishoidon tuesta henkilökohtaiseen apuun. Myös edunvalvonnan hakeminen tulee ajankohtaiseksi nuoren tullessa täysi-ikäiseksi (lisätietoa maistraatista).

Aamu-, iltapäivä ja loma-ajan hoito

Järjestämme kehitysvammaisille ja vaikeasti autistisille henkilöille aamu-, iltapäivä- ja loma-ajanhoitoa. Palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät pysty olemaan yksin kotona ennen tai jälkeen opiskelupäivän ja oppilaitosten loma-aikoina. Hoitoa haetaan vammaispalveluista, ja päätöksen saatuasi voit ilmoittautua hoitoon omaan oppilaitokseesi. 

Opiskelumatkat

Voit hakea vammaispalveluista taksimatkoja peruskoulun jälkeiseen opiskelupaikkaan, mikäli et pysty kulkemaan kouluun itsenäisesti julkisia joukkoliikennevälineitä käyttäen. Hakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärinlausunnon sekä koulusta läsnäolotodistuksen. Opiskelumatkoja kannattaa hakea vammaispalveluista heti kun saat tiedon opiskelupaikasta.

Asumisvalmennus

Muuttaminen ensimmäisen omaan kotiin on suuri muutos kenen tahansa elämässä. Näihin tilanteisiin tarjoamme vammaisille asumisvalmennusta, jossa arjen tilanteita ja hyviä käytäntöjä käydään läpi ja harjoitellaan yhdessä vammaispalvelujen työntekijän kanssa. Asumisvalmennuksen aikana kartoitamme tarvitsemasi avun ja tuen, jotta saat kotiisi riittävät tukipalvelut. Asumisvalmennus on maksullinen palvelu ja sitä järjestetään kaupungin omissa asumisyksiköissä.

Vammaispalvelujen lomakkeet

Voit hakea palvelutarpeen arviota, kaikkia palveluitamme ja muuta tukea vammaispalvelujen hakemuslomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella. Osalle palveluista on myös omat lomakkeensa, jotka huomioivat tarkemmin kyseisen palvelun erityispiirteet. Neuvoja tilanteeseesi ja palveluiden hakemiseen saat soittamalla neuvontanumeroomme (p. 09 816 45285, ma-pe klo 9–11 ja 12–14) tai lähettämällä sähköpostia (vammaispalvelut@espoo.fi). 

Arvioi oma oikeutesi palveluihin - Siirry sivulle Omaolo

Siirry sivulle: Asiointi toisen henkilön puolesta vammaispalveluissa

Huom! Tallenna tiedosto /lomake ensin hiiren oikealla näppäimellä; valitse 'tallenna linkki nimellä'. Tämän jälkeen voit täyttää ja tulostaa hakemuksen. Lähetä hakemus osoitteeseen vammaispalvelut@espoo.fi

Vammaispalvelujen hakemuslomakket:
Vammaispalvelujen hakemus (pdf, 129 Kt)
Kuvallinen vammaispalvelujen hakemus (doc, 388 Kt)
Kuvallinen palveluhakemisto (pdf, 292 Kt)

Matkakorvauslomakkeet:
Asumisharjoittelun matkakorvauslomake (pdf, 88 Kt)
Lyhytaikaisen hoidon matkakorvauslomake (pdf, 84 Kt)

Ateriakorvauslomake: 
Ateriakorvauslomake ei-hetalaisille asiakkaille (pdf, 156 Kt)

Kuljetuspalvelut:
Arvioi oma oikeutesi palveluihin – Siirry sivulle Omaolo
Hae kuljetuspalveluja sähköisessä asioinnissa
Kuljetuspalveluhakemus vammaispalvelulain mukaan
Kuljetuspalveluhakemus sosiaalihuoltolain mukaan (doc, 110 Kt)

Päivä- ja työtoiminta: 
Hakemus päivä- tai työtoimintaan (pdf, 414 Kt)

Opiskelijoiden loma-ajan toiminta: 
HAKEMUS Opiskelijoiden loma-ajan toiminta (pdf, 106 Kt) 

Omaishoidon tuki: 
Arvioi oma oikeutesi palveluihin – Siirry sivulle Omaolo
Hae omaishoidon tukea sähköisessä asioinnissa
Omaishoidon tuen hakemus (pdf, 542 Kt)
Vaikeavammaisten alle 18-vuotiaiden lasten omaishoidon tuen hakemus /tarkistus (pdf, 550 Kt) 
Sijaisomaishoidon lomake (pdf, 87 Kt) 

Kommunikaatio-opetus:
Hakemus kommunikaatio-opetuksesta (pdf, 138 Kt)
Loppuraportti kommunikaatio-opetuksesta (pdf, 126 Kt)
Palaute kommunikaatio-opetuksesta (pdf, 237 Kt)
Suositus kommunikaatio-opetuksesta (pdf, 110 Kt)

Tukihenkilöraportti
Tukihenkilöraportti (pdf, 86 Kt) 

Henkilökohtainen apu:
Arvioi oma oikeutesi palveluihin – Siirry sivulle Omaolo
Hakemus henkilökohtaisen avustajan palkkauskustannuksiin (pdf, 39 Kt)
Avuntarpeen arvioinnin viikkokalenteri (docx, 614 Kt)

Henkilökohtainen apu, työnantajamalli: 

Opas: Henkilökohtaisen avun opas työnantajalle (pdf, 4072 Kt)
B-palkkaryhmän mukaiset työtehtävät (pdf, 141 Kt)

Työsopimus; henkilökohtainen avustaja (pdf, 93 Kt)
Työsopimuksen täyttöohje (pdf, 95 Kt)

Valtakirja kunnalle työnantajavelvoitteiden hoitoa varten (pdf, 59 Kt)

Ilmoitus henkilökohtaisen avustajan kokemuslisästä (täytettävä) (pdf, 149 Kt)

Työtunti-ilmoitus 1.–15. päivä: Henkilökohtainen avustaja (täytettävä) (pdf, 160 Kt) 
Työtunti-ilmoitus 16.–31. päivä: Henkilökohtainen avustaja (täytettävä) (pdf, 163 Kt)
Työtunti-ilmoitus koko kuukausi: Henkilökohtainen avustaja (täytettävä) (pdf, 232 Kt)
Tuntilistan täyttöohjeet (pdf, 79 Kt)

Työvuorosuunnitelma (pdf, 92 Kt)

Poissaoloilmoitus (täytettävä) (pdf, 135 Kt)
Poissaoloilmoituksen täyttöohje (pdf, 75 Kt)


Rekisteritietojen tarkastuspyyntö
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Oikaisuvaatimus yksilöasioiden jaostolle
Oikaisuvaatimus yksilöasioiden jaostolle

Useimpien vammaispalvelujen lomakkeiden täyttäminen, tulostaminen ja tallentaminen edellyttää Adobe Reader -ohjelman lataamista.

Toimi näin:

  • Lataa ilmainen Adobe Reader -ohjelma https://get.adobe.com/fi/reader/
  • Lataa pdf-lomake omalle koneellesi
  • Avaa lomake Adobe Readerissa
  • Täytä lomake
  • Tarvittaessa tallenna täytetty lomake koneellesi
  • Tulosta tai lähetä lomake

Mikäli lomakkeen täyttäminen ei onnistu, suositellaan Adobe Readerin päivittämistä uudempaan versioon. Lisäksi on hyvä tarkistaa, että Internet-selaimesta on käytössä uusin versio.

Henkilötietoja sisältävät lomakkeet on turvallisinta lähettää maapostissa. Mikäli lähetät henkilötietoja sisältäviä lomakkeita sähköpostilla, varmista, että sähköpostissasi on riittävät suojaukset.

Muuta aiheesta

Espoon hyväksymät palveluntuottajat